Skip to content Skip to footer

Ochrana osobných údajov a zverejňovanie audiovizuálnych záznamov

Ochrana osobných údajov

Týmto potvrdzujeme, že všetky osobné údaje poskytnuté v rámci tejto prihlášky budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

  • Účel spracovania údajov: Osobné údaje budú použité výlučne na účely organizácie a administrácie letného hokejového kempu pozemného hokeja.
  • Rozsah spracovania údajov: Spracovávané budú údaje potrebné na registráciu a účasť dieťaťa na kempe, ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje rodičov alebo zákonných zástupcov a zdravotné informácie potrebné na zabezpečenie starostlivosti o dieťa.
  • Práva účastníkov: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať na kphraca@kphraca.sk

Zverejňovanie audiovizuálnych záznamov

V priebehu letného hokejového kempu budú vyhotovované fotografie a videá účastníkov, ktoré môžu byť použité na propagačné účely, ako je zverejňovanie na webových stránkach, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch organizátora.

  • Súhlas so zverejňovaním: Podpísaním tejto prihlášky dávate súhlas so zverejnením fotografií a videí vášho dieťaťa za vyššie uvedených podmienok.
  • Práva účastníkov: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zverejňovaním audiovizuálnych záznamov. V takom prípade nás prosím kontaktujte na kphraca@kphraca.sk a zabezpečíme odstránenie príslušných záznamov.

Vaša dôvera a ochrana osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať.